Traumer og PTSD

Traumer og PTSD

Hvad er et traume?

Traume betyder ”sår” – og det giver mening, for ligesom en skade på kroppen leder til et sår uden på kroppen, leder et traume til et sår inde i kroppen og psyken.

Et traume kan opstå på adskillige måder, og tage adskille former. Visse traumer er opstået af en enkeltstående voldsom oplevelse. Måske har du oplevet:

Andre traumer opstår gennem vedvarende og gentagne svigt og utryghed – se forneden under komplekse traumer. Måske har du oplevet:

Det er vigtigt at skelne mellem et traume og en naturlig reaktion på en voldsom oplevelse. F.eks. kan et overfald lede til at én person bliver traumatiseret, mens en anden person, der har oplevet samme overfald ikke bliver. Et traume opstår, når kroppens naturlige helingsproces – af forskellige årsager – ikke kan finde sted.

symptomer på et traume

Symptomer på et traume

Traumer er en bred betegnelse for kroppens og psykens utilstrækkelige forsøg på at reagere hensigtsmæssigt på en eller flere overvældende belastninger. 

Som jeg skrev tidligere betyder traume egentligt “sår” –  og peger derfor på en form for akut skadestilstand i din psyke og krop. Men det ville være mere præcist at oversætte traume til ”åbent sår”. Det er en tilstand hvor det, der blev oplevet som overvældende farligt ikke forsvinder. 

Det traumatiserede menneske oplever konstant at være i fare – selvom man godt ved at man er kommet væk fra den reelle fare – f.eks. den voldelige far, bliver kroppen ved med at sende signaler om akut fare. Det ser vi f.eks. i de såkaldte flashbacks eller ufrivillige erindringer – hvor gamle erindringer dukker op ud af det blå og opleves som virkelige. Kroppen er så at sige i konstant alarmberedskab – som et sår, der stadig bløder. Nogle beskriver den traumatiske tilstand som en maskine hvor slukknappen er ødelagt. Man er ”stuck on ”on””. Som en hvinende tyverialarm du ikke kan slukke igen.   

 

Fordi kroppen og psyken er så kompleks, kan symptomerne tage mange forskellige former – og rette sig mod mange af kroppens funktionsområder

(bemærk: listen er ikke udtømmende, og hvis du har visse af disse symptomer, har du ikke nødvendigvis et ubehandlet traume).

Symptomer på et traume kan ofte forveksles med andre lidelser

Det er vigtigt at være opmærksom på, at symptomer på et traume ofte kan forveksles med andre lidelser – f.eks. depression eller angst. Omvendt kan et ubehandlet traume udvikle sig til depression eller angst. Dette er især vigtigt, hvis du har været i terapi for depressive symptomer eller angst, men ikke oplevet at det på nogen vedvarende måde har hjulpet dig. Måske kan dette skyldes at der er et underliggende traume, som ikke er blevet behandlet.

Derudover går mange rundt med ubehandlede traumatiske symptomer, som er blevet kroniske, og som ikke påkalder sig stor opmærksomhed længere.

Symptomer på et traume kan ofte forveksles med andre lidelser
PTSD

PTSD - Post Traumatisk Stress Disorder

PTSD er ikke er et klart afgrænset symptombillede. Faktisk er der stor uenighed om hvorvidt det giver mening at have en selvstændig diagnose som PTSD, da traumesymptomer kan udvikle sig meget forskelligt fra dem, som er anført i diagnosesystemet – især hvis der er tale om gentagne svigt gennem barndommen. De fleste af symptomerne på PTSD ses i listen foroven. 

Man samler tit symptomerne på PTSD i 3 grupper: 

Behandling af traumer

En udbredt måde at forstå et traume på er som en kropslig blokering af energi. Groft forsimplet kan man sige, at når kropper udsættes for fare mobiliseres meget energi (fight/flight) og hvis disse energier undertrykkes kan der opstå et traume – f.eks. hvis du ikke kan flygte fra et overfald eller hvis du får narkose inden en operation, som du er meget bange for. De fleste traumesymptomer i listen foroven skyldes ophobning af energi i kroppen, som kroppen ikke har været i stand til at forløse eller cirkulere i kroppen. I traumebehandling arbejder vi med at skabe tilstrækkelig med tryghed til at disse energier kan få det udtryk, som de burde have haft under den voldsomme begivenhed

PTSD
3-nemme-råd-om-angst

Komplekse traumer - kompleks PTSD

Den nyeste forskning peger på, at mange traumer ikke blot skal ses som en reaktion på en eller flere enkeltstående volsomme begivenheder. Traumer kan være komplekse, og hænger ofte sammen med det psykiske miljø som du er vokset op i.

Traumer og personlighedsforstyrrelser

Om en voldsom hændelse ender med at udvikle sig til et traume afhænger bl.a. af hvor god du er til at forstå din krop og processere dine følelser – og dette afhænger bl.a. af hvor god du er til at føle dig tryg sammen med andre mennesker og skabe nære sociale bånd. Denne grundlæggende tryghed kommer bl.a. fra at have haft stabile og pålidelige forældre, som i tilstrækkelig grad kunne få dig til at føle dig tryg og som kunne hjælpe dig med at forstå og rumme dine følelser.

Hvis du derfor har oplevet meget utrygge relationer i dit liv med mange svigt og kun lidt forudsigelighed, er risikoen for udvikling af traumer større. Traumer kan således opstå selv om du ikke har været i fysisk kropslig fare. For et barn er tilknytningen til forældrene det altafgørende, og kroppen reagerer med stor frygt hvis denne trues. Hvis forældrene ikke har været i stand til at hjælpe dig med at håndtere denne frygt, kan du udvikle symptomer, der ofte ses hos mennesker med personlighedsforstyrrelser (Af forskellige årsager bryder jeg mig ikke om begrebet personlighedsforstyrrelse. Jeg oversætter det ofte til: Mennesker, der har svært med at skabe sunde relationer til sig selv og andre): mistillid til andre, svært ved at sætte dig ind i andres sted, svært ved at forstå og håndtere dine følelser m.v. – og alle de andre symptomer på traumer nævnt foroven.

Behandling af komplekse traumer

Hvis du som nævnt foroven har haft en traumatiserende relation til dine omsorgspersoner evt. med fysiske overgreb – kan du have multiple traumer i din krop og psyke. I disse tilfælde vil vi arbejde langsomt med at skabe tilstrækkelig tryghed til at du kan begynde at lære, hvad du skulle have lært under din opvækst:

Alt dette er allerede traumebearbejdning i og med at traumet består i grundlæggende forstyrrelser i relationerne, og det er en forudsætning for at man kan arbejde mere direkte traumefokuseret som nævnt foroven.